Pravidlá a podmienky účasti v súťaži AHL BB

Pravidlá a organizačné pokyny súťaže AHL BB 2018/2019

Súťaž AHL BB 2018/2019 prebehne v období od Októbra 2018 do Marca 2019 na zimnom štadióne v Banskej Bystrici na Hronskom predmestí. Zápasy sa odohrajú v termínoch vypísaných v rozpise ľadovej plochy hala B v Banskej Bystrici. Súťaž AHL BB 2018/2019 sa skladá z 2 častí. 1. časť - základná časť (ďalej iba základná časť) a 2. časť - Play-off (ďalej iba Play-off). Každý zápas sa hrá 2x 20 minút a každé prerušenie sa stopuje. Základné tresty pre hráčov sú nasledovné: nižší trest 2:00 minúty, vyšší trest 4:00 minúty, osobný trest 10:00 minút a trest do konca stretnutia. O výške trestu rozhoduje rozhodca podľa situácie a typu faulu. Súťaž AHL BB 2018/2019 sa hrá podľa štandardných pravidiel SZĽH a platia v nej tieto výnimky: Zakázaná strela z príklepu - ak hráč zakončí príklepom je vylúčený na 2. minúty (príklep - strela z náprahu nad výšku pásu aj pri strele z prvej). Zakázaná hra do tela - za hru do tela sa považuje, akékoľvek úmyselné narážanie do súpera (posudzuje rozhodca podľa situácie). Za účasť v šarvátke má každý účastník šarvátky dištanc na 3 zápasy + pokutu 20 €. V prípade nezaplatenia pokuty môže byť hráč vylúčený z AHL BB 2018/2019. Ak hráč dostane trest do konca zápasu automaticky, vynechá najbližší zápas svojho tímu. Pokiaľ sa preukáže ťažké zranenie súperovho hráča po nedovolenej tvrdej hre telom, bude hráč dodatočne potrestaný aj dlhším dištancom po konzultácii s rozhodcami a výborom AHL BB. Výbor AHL BB je zložený z jedného rozhodcu - zo zástupcu každého tímu a jedného organizátora. Výbor AHL BB sa stretáva v prípade, keď je potrebné konzultovať dodatočný trest pre hráča alebo vo výnimočných prípadoch, ktoré môže navrhnúť organizátor súťaže.

 

Súťaže AHL BB 2018/2019 sa zúčastnia 4 tímy. V základnej časti odohrá každý tím 9 zápasov, systémom každý s každým 3x. Po každom zápase sa za výhru udeľujú 3 body, remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje: skóre, vzájomný zápas, celkový počet strelených gólov, žreb. Po pridelení bodov za výhru, prehru alebo remízu je zostavená tabuľka, na základe ktorej sa určuje poradie tímov. Po odohratí všetkých zápasov základnej časti postupujú všetky 4 tímy podľa tabuľky do Play-off. Play-off sa hrá systémom 1. tím tabuľky verzus 4. tím tabuľky a 2. tím tabuľky verzus 3. tím tabuľky po základnej časti. Tieto dvojice tímov odohrajú sériu zápasov na 2 víťazné zápasy. Zápasy Play-off nemôžu skončiť remízou a za nerozhodného stavu preto rozhodujú samostatné nájazdy. V samostatných nájazdoch si každý tím určí 3 hráčov, ktorí pôjdu na samostatné nájazdy. Ak by bol stav nerozhodný po 3 sériách samostatných nájazdov, nasledujú samostatné nájazdy, kde každý tím ide už iba po 1 samostatnom nájazde až do rozhodnutia. V týchto samostatných nájazdoch sa nemôžu opakovať hráči, ktorý už nájazd išli.

Podmienky účasti

Do súťaže AHL BB sa môže zapojiť akýkoľvek tím, ktorý akceptuje pravidlá súťaže AHL BB a zaregistruje sa do súťaže AHL BB vyplnením, podpísaním, odovzdaním prihlášky a zaplatením štartovného. Štartovné je suma uhradená na účet občianskeho združenie Amatérsky hokejový klub o.z., za účasť v súťaži AHL BB, ktorá bude použitá na zabezpečenie ľadovej plochy, rozhodcov, časomerača, administratívne zabezpečenie a iné poplatky, ktoré vzniknú pri organizácii či propagácii súťaže AHL BB. Každý tím si zvolí zástupcu, ktorý bude daný tím zastupovať v rámci súťaže AHL BB. Každý zástupca bude informovaný o termíne zápasu prostredníctvom rozpisu ľadovej plochy hala B v Banskej Bystrici na oficiálnej stránke HC05 Banská Bystrica, alebo na stránke www.ahlbb.sk, kde bude k dispozícii podrobný rozpis zápasov. Každý hráč si na zápas donesie jeden biely dres a tmavý resp. červený alebo čierny dres. Každý tím si môže urobiť aj vlastné dresy, musí o tom upovedomiť organizátorov súťaže AHL BB a nahlásiť farbu dresu. Každý hráč hrá na vlastné riziko a na zápas môže nastúpiť iba v kompletnej hokejovej výstroji.

 

Tím je tvorený maximálne 18 hráčmi, ktorí spĺňajú podmienky účasti súťaže AHL BB. Podmienky účasti sú súčasťou pravidiel súťaže AHL BB, s ktorými dáva každý hráč súhlas svojim podpisom na prihláške a sú definované v rámci dokumentu „Pravidlá a podmienky účasti v súťaži AHL BB“. Počet brankárov je ľubovoľný. Zmeny na brankárskom poste sa nevzťahujú na maximálny počet zmien a brankári sa nepovažujú za súčasť 18 člennej súpisky hráčov. Súpiska musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a mesto/obec trvalého bydliska každého hráča. Každý hráč bude mať vytvorený online profil (ďalej iba online registračku), ktorá bude obsahovať fotografiu hráča a všetky osobné údaje hráča. Online registračka slúži na kontrolu zúčastnených hráčov a túto kontrolu musí vykonať rozhodca alebo časomerač tesne pred začatím zápasu v systéme mystatsonline.com, v ktorom musí byť každý hráč registrovaný. Rozhodca môže na podnet súpera, organizátora alebo pre vlastnú istotu vyzvať každého hráča, aby sa preukázal občianskym preukazom ak sa nezhoduje s fotografiou uverejnenou v online registračke. Ak sa hráč nepreukáže požadovaným dokladom totožnosti, nemôže nastúpiť na zápas. Ak sa takýto hráč odhalí pred stretnutím, hráč bude vyškrtnutý zo zápisu a rozhodca po naliehaní súpera môže využiť penalizáciu z dôvodu podvádzania. Zápis stretnutia vyplnia zástupcovia tímov 15 minút pred každým zápasom jednotlivo môžu využiť aj online zápis po prihlásení do konta „Team manager“. Každému zástupcovi tímu je vytvorené online konto „Team manager“ ku ktorému dostane prístup od organizátora súťaže AHL BB a do povoleného termínu môže vytvárať hráčov a meniť súpisku. Ak sa zistí, že zúčastnený hráč nie je registrovaný, nie je ochotný preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom, musí opustiť ľadovú plochu a nemôže nastúpiť na zápas a tím je v tomto prípade povinný zaplatiť pokutu vo výške 10€ organizátorovi súťaže AHL BB a organizátor môže zvolať stretnutie Výboru AHL BB. Každý tím musí na zápas nastúpiť s minimálnym počtom 5 hráčov a 1 brankár. Ak tím nemá k dispozícii 5 hráčov a brankára, uplatňuje sa penalizácia. Penalizácia – Ak sa niektorý tím nedostaví na zápas bez upozornenia usporiadateľa aspoň 48 hodín pred začiatkom zápasu, kontumačne prehrá zápas 0:5 a nevzniká mu nárok na vrátenie finančných prostriedkov za tento zápas. V prípade 3 kontumácií môže byť tím vyradený zo súťaže AHL BB a nevzniká mu nárok na vrátenie štartovného. Ak sa niektorý tím bude chcieť počas prebiehajúcej sezóny odhlásiť zo súťaže AHL BB, stráca nárok na vrátenie štartovného. Každý tím môže mať na súpiske aj bývalých hokejistov, ktorý spĺňajú niekoľkoročnú absenciu v profesionálnych hokejových súťažiach podľa nasledujúcich obmedzení (ďalej iba „niekoľkoročná absencia“). Niekoľkoročná absencia – Extraliga seniorov a 1.liga seniorov nemôže hrať. Všetky nižšie profesionálne hokejové súťaže môže hrať ak hráč nebol registrovaný minimálne 5 rokov do sezóny 2017/2018 – vrátane. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na všetky zahraničné súťaže (platí rovnaké pravidlo o rokoch bez registrácie ako v slovenských ligách). Bývalí juniori a dorastenci minimálne 5 rokov bez registrácie v akejkoľvek juniorskej, resp. dorasteneckej súťaži. Zákaz štartu pre hráčov registrovaných v akýchkoľvek profesionálnych resp. oficiálnych hokejových súťažiach alebo hráčov mladších ako 18 rokov.

 

V každom tíme môžu byť iba 2 výnimky na súpiske a z toho iba 1 výnimka môže nastúpiť na zápas. Výnimka - hráč, ktorý hral aj Extraligu seniorov alebo 1. ligu seniorov môže hrať ak od poslednej registrácie v Extralige a 1. lige seniorov ubehlo minimálne 5 rokov do sezóny 2017/2018 – vrátane a v nižších ligách nebol registrovaný minimálne 2 sezóny alebo ak hráč hral 2. alebo 3. hokejovú ligu + juniorka alebo dorast môže hrať ak nebol registrovaný minimálne 2 roky do sezóny 2017/2018 – vrátane. Výmena výnimky za inú výnimku počas sezóny nie je možná. Hráč starší ako 50 rokov nie je považovaný za výnimku bez ohľadu na jeho hokejovú minulosť. Ak sa zistí aj po začatí súťaže, že hráč nespĺňa podmienky uvedené vyššie prepadá mu nárok na vrátenie štartovného a bude vylúčený z AHL BB.

 

prestupy a zmeny na súpiske

Počas sezóny je možných 5 zmien na oficiálnej súpiske. Možnosť zmien do 30.septembra je neobmedzená. Od 1.októbra sa každá zmena počíta, pričom za zmenu sa považuje iba dopísanie hráča. Každý tím môže využiť 5 zmien do začiatku druhej polovice súťaže. Všetky zmeny sa riešia prostredníctvom emailovej adresy: supisky@ahlbb.sk a  dôležitý je dátum doručenia. Prestupy z tímu do tímu počas sezóny nie sú možné. Mená na zápise stretnutia musia byť totožné s oficiálnou súpiskou tímu, ktorú tím poskytne pred začiatkom súťaže a zástupca musí mať vyplnené všetky online registračky hráčov, ktorý nastúpia na jednotlivé stretnutia.